Forteljingskonkurranse for barn og unge i Klepp

I 2013 feirar me at det er 200 år sidan Ivar Aasen blei fødd.

Han hadde ein visjon om at eit skriftspråk som låg nærare opp til talemålet til
ungdommar frå bygda, ville gjera det lettare for dei å ta utdanning. Klepp og Noreg har
forandra seg mykje i same perioden.

I dette høvet utlyser Klepp Mållag ein konkurranse blant barn og unge i Klepp. Me vil
ha forteljingar om korleis det er å vera ung i Klepp i 2013. Kven kan gje oss den beste
forteljinga?

Overskrift: Barn og ungdom i Klepp i dag.

Her er nokre forslag til kva du kan velja å skriva om:
– Korleis er det å vera barn og ungdom i Klepp i dag?
– Kva er det som opptek deg?
– Korleis er det å veksa opp?
– Korleis er det å gå på skule?
– Kva er barn og unge opptekne av?
– Kva gjer dei i fritida?

Du må skriva på nynorsk eller dialekt.
Forteljinga må kunna presenterast for eit større publikum og ha interesse for andre.
Det kan vera ein tekst, eit dikt eller ein film.

Me har ei gruppe for barn frå 10 til 12 år og ei gruppe for unge mellom 13 og 18 år. Dei
tre beste forteljingane i kvar gruppe vil bli premierte slik:

1. Premie: 4.000,-
2. Premie: 2.000,-
3. Premie: 1.000,-

Konkurransevilkår:
• Konkurransen gjeld berre barn og unge i Klepp.
• Du kan laga ei forteljing åleine eller saman med andre. I tifelle fleire samarbeider,
vil premien bli fordelt mellom deltakarane.

Forteljinga skal sendast til elsebh@jbl.no innan 20. april 2013. Alle spørsmål kan også
sendast til same e-post adressa. Det er viktig å få med namna til den/dei som har laga
forteljinga, bustadadresse og alder. Vinnarane vil bli kontakta. Resultatet vil også koma i
Jærbladet.

Me ønskjer alle lukke til med forteljinga. Me vonar å få mange!

Med helsing,
Klepp Mållag v/ Else Berit Hattaland


Torvald Tu-prisen 2012

Torvald Tu-prisen 2012 – grunngjeving

 

Klepp mållag skal i dag dela ut den første Torvald Tu-prisen sin, oppretta som målpris i Klepp for å heidra den folkelege og lokale nynorskforfattaren Torvald Tu. ”Torvald Tu-prisen kan tildelast ein person, eit lag, ei gruppe eller eit føretak som har brukt nynorsk på ein fortenestefull måte i verksemda si”, heiter det i føresegnene våre for prisen. Prisen er ein plakett og ein pengepremie på 10 000,-. Klepp Sparebank gir pengane.

Det særmerkte med Torvald Tu si dikting er gleda over menneska, livet og naturen, dei gode opplevingane. Gleda hans over språket var også stor, han dyrka jærdialekten, ord og uttrykk – og musikken i språket. Torvald Tu lever vidare gjennom alle dei morosame stubbane sine, dikta og dei livfulle eventyra han skreiv.

Torvald Tu skreiv ikkje svært ofte om prestar, men i boka Hugnadsstunder fortel han i stykket Prestevitjing blant andre om husmannen dei kalla Prest-Ola. Han gjekk for å vera klok, ikkje minst fordi han hadde tent i ei heil årrekkje i prestegarden i sine unge dagar. Prest-Ola fekk ein gong ei ny tenestejente på ein gard i Klepp til å tru at det var sjølvaste presten som kom på besøk. Ho viste han inn i storstova og varsla sjølvfolket i daglegstova om kven gjesten var. Dei fekk vaska og vøla seg før dei stila mot storstova for å ”helsa vyrdeleg på presten …”. Prest-Ola lo godt då dei ”’lange’ i andleta” fekk sjå at ”det var berre han prest-Ola som sat og venta”: -Er det ’kje meg dei kallar presten, alle folk, – so jamen er det ikkje for mykje at de vøler dykk litt, og gjer litt krus på meg au.”

 

Torvald Tu-prisen for 2012 blir tildelt presten Andreas Haarr. Styret i Klepp mållag er jury for prisen og gir han til Andreas Haarr for bruken hans av nynorsk. Haarr brukar i tekst og tale eit språk med sterkt islett av dialektord og lokalprega språklege vendingar. Preikene hans står fram som ekte og jordnære. Haarr drar ofte parallellar mellom det praktiske livet her og no og bibelforteljingane. Bodskapen hans er forståeleg og kjem klart fram. Det er vanskeleg å tenkja seg ein tale eller ein andakt i Aftenbladet av Andreas Haarr på bokmål! Vinnaren av Torvald Tu-prisen 2012 veit kor viktig form og stil, trykk og pausar, nyansar i språkbruken, bilete og samanlikningar er for at bodskapen skal nå fram. Andreas Haarr får Torvald Tuprisen 2012 for å ha brukt nynorsk på ein fortenestefull måte.

 

Klepp, 28. februar 2013 Nils Olav Østrem – leiar Klepp mållag